1. 1
  2. 2
Home / Sceneries

Xiaogan No.2 Bridge to open

Updated : 2018-07-04

xiaogan no.2 bridge.jpg

The 1455.2 meter-long cross-sea bridge provides another fast way to Xiaogan Island, location of the Zhoushan Islands’ CBD, the Zhejiang Pilot Free Trade Zone. [Photo/zhoushan.cn]